Turkey Avocado $13.99

Posted on Aug 10, 2018

Turkey Avocado $13.99

house smoked turkey, fresh avocado, kale,
tomato, honey vinaigrette served on
wheat berry with french fries